Klachtenregeling

Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs B.V. hecht aan tevreden relaties en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien je ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we je nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Je opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we naar een passende oplossing.

 

Telefonisch oplossen klacht

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost; wij verzoeken je daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Als de klacht een bepaald persoon betreft, heeft het de voorkeur dat je eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of zijn er redenen om dit niet te willen, dan kun je ook contact opnemen met onze compliance officer, mevrouw M. Dijkhuizen-Griffioen AA

 

Formele schriftelijke klachtenprocedure

Is het probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens jou niet voor een gesprek, dan kun je de klacht formeel schriftelijk indienen.

Klachtenformulier

Je kunt het ingevulde formulier daarna verzenden ter attentie van mevrouw M. Dijkhuizen-Griffioen AA. Overigens kun je er ook voor kiezen om de klacht telefonisch door te geven aan een van onze medewerkers. Vermeld daarbij nadrukkelijk dat je de klacht wilt laten behandelen via de officiële klachtenprocedure. De medewerker zal dan het klachtenformulier tijdens het telefoongesprek invullen; je ontvangt hiervan een ingevuld exemplaar. We verzoeken je dit schriftelijk te bevestigen.

 

Verloop procedure

    • Binnen 10 werkdagen na ontvangst van je klacht zullen wij de ontvangst van je klacht schriftelijk bevestigen.
    • Wij zullen zo spoedig mogelijk, doch binnen 6 weken na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op en indien mogelijk een bevredigende oplossing aanbieden.
    • Indien onze reactie niet binnen zes weken kan worden gegeven, ontvang je daarvan bericht en zullen wij indien mogelijk aangeven binnen welke termijn wij verwachten een inhoudelijke reactie te kunnen geven.
    • Indien een klacht anoniem is ingediend, zal de klacht uitsluitend intern in behandeling worden genomen en zal de indiener niet geïnformeerd worden over de wijze van afhandeling.

 

Overige aspecten klachtenregeling

Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van je klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.

In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van je formele klacht wordt je daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.

Heb je een klacht? Laat ons dat weten, wij waarderen dat zeer. Je geeft ons hiermee immers een tweede kans. Wij verzekeren je dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en onze uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te minimaliseren.

Wij hopen op een goede verdere relatie en samenwerking.

Het bestuur van Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs